image1 image2 image3 image4


Wybory Prezydenckie 2015. Zwyciężymy!

Po raz kolejny A.Duda udowodnił, że jest świetnie merytorycznie przygotowany do pełnienia najwyższego urzędu w państwie; to było doskonale wygłoszone, spójne, konkretne przedstawienie wizji polityki zagranicznej;
A.Duda w swoim wystąpieniu podkreślał, ze Prezydent może być kreatorem polskiej polityki zagranicznej, oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich konstytucyjnych uwarunkowań, czyli przede wszystkim przy współdziałaniu z premierem i szefem MSZ oraz, że pole do działalności Prezydenta w zakresie polityki zagranicznej widzi w pięciu obszarach: bezpieczeństwa, aktywizacji polskiej dyplomacji, promocji Polski i aktywnej polityki historycznej, współpracy z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz kształtowania pozycji Polski w organizacjach międzynarodowych.
Jak pochwałę traktujemy oświadczenie sztabowców B.Komorowskiego, którzy twierdzą, że Prezydent Komorowskiego ma taką samą wizje polityki zagranicznej jak A.Duda; warto tylko zapytać, jeśli Prezydent Komorowski tak samo postrzega kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jak A.Duda to dlaczego tego nie widzieliśmy w dotychczasowych działaniach głowy państwa – dlaczego Polska jest nie obecna przy rozmowach o Ukrainie; dlaczego zdecydowanie pogorszyły się nasze stosunki np. z Litwa, dlaczego zamiast pogłębiania współpracy z państwami Europy – Środkowo Wschodniej Prezydent Komorowski wolał zacieśniać stosunki z byłym już Prezydentem Ukrainy Janukowyczem, który dziś ukrywa się na Kremlu
(informacja Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość)

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Euroscola

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce organizuje po raz kolejny konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Euroscola. Zwycięskie klasy szkolne otrzymają dofinansowanie pozwalające im wziąć udział w jednej z symulacji obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego organizowanej zwykle w piątek po sesji w Strasburga w ciągu roku szkolnego 2015/2016. Tym razem zadaniem konkursowym jest nakręcenie filmu na jeden z zaproponowanych tematów.

Dokładne informacje na temat konkursu zamieszczam na stronie FB.

W razie pytań można też kontaktować się z moim biurem w Kielcach.

Uwolnić Nadię Sawczenko

Kiedy skończy się dramat Nadii Sawczenko?

Właśnie w tej sprawie wysłałam list do Ambasadora rosyjskiego przy UE.

Sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do strajkujących pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju

Oświadczenie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim

My, niżej podpisani posłowie do Parlamentu Europejskiego, w nawiązaniu do wczorajszej debaty przeprowadzonej w Strasburgu, a dotyczącej praw pracowniczych, w tym prawa do strajku, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do strajkujących pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Wydarzenia, które miały i mają miejsce w ostatnich dniach i tygodniach, w tym użycie broni oraz gazu łzawiącego w celu stłumienia legalnej demonstracji górników protestujących w obronie swoich podstawowych praw, takich jak ochrona miejsca pracy czy otrzymanie godziwego wynagrodzenia, świadczą o oburzającym lekceważeniu przez rząd wielkiej i ważnej grupy zawodowej oraz o zaniechaniu strategicznych działań dla rozwiązania głębokiego, nabrzmiałego przez lata kryzysu w sektorze górnictwa. Pragniemy przypomnieć, że prawo do strajku oraz godziwej pracy było jednym z podstawowych postulatów „Solidarności” – ruchu, dla którego programu deklarowało kiedyś poparcie wielu dzisiejszych członków rządu PO – PSL.

Pragniemy także przypomnieć, że powyższe prawa zagwarantowane zostały w szeregu konwencji i paktów o charakterze międzynarodowym, m.in w Konwencji Nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r., w Europejskiej Karcie Społecznej, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1996 r.

Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywamy polskie władze do niezwłocznego podjęcia bezpośredniego dialogu z górnikami oraz respektowania ich praw pracowniczych. Jesteśmy wstrząśnięci faktem, że mimo tak wielu bolesnych doświadczeń z niedawnej historii Polski, rząd zamiast rozmowy wybrał politykę konfrontacji i użycia siły wobec pracowników.

Ważne propozycje PIS w sprawie polityki rolnej państwa

Prawo i Sprawiedliwość proponuje przyjęcie przez Sejm rezolucji w sprawie sytuacji w rolnictwie. Mamy też bieżące propozycje dotyczące polityki rolnej państwa.
Czas na konkretne działania!
„Rezolucja Sejmu w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz bieżące propozycje KP PIS”
1. Prawo i Sprawiedliwość od 7 lat monitoruje prowadzenie polityki rolnej przez rząd PO – PSL. Jednoznacznie oceniamy, że był to okres nieudolności, nieskuteczności, braku zainteresowania rządu oraz puste obietnice. Brak jest przemyślanej polityki rolnej.  Skutki tego widzimy dziś na ulicach Warszawy i na drogach Polski.  Rolnicy słusznie żądają polityki rolnej, która zapewni im opłacalność produkcji oraz godne warunki życia. Po 10 latach członkostwa w UE rząd powinien realizować cele WPR zapisane w traktatach unijnych.
2. Jednocześnie KP PiS proponuje:
a. Przyjęcie przez Sejm RP Rezolucji następującej treści:
Sejm RP wyraża niepokój z powodu trwającego na polskiej wsi kryzysu, którego przejawami są: spadek cen produktów rolnych przy jednoczesnym wzroście cen części środków do produkcji rolnej oraz destabilizacja wielu rynków rolnych, w tym rynku mleka, rynku wieprzowiny, rynku owoców i warzyw.
Sejm RP negatywnie ocenia zjawiska: braku prowadzenia przez Rząd RP spójnej,  rzetelnej i opartej na opracowanym programie polityki wobec polskiej wsi, ograniczania części środków w Budżecie Państwa na wieś i rolnictwo, a także braku zmniejszenia dystansu dzielącego wieś od miasta.
Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi
b. Ustawa w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych
Celem tej ustawy jest wstrzymanie sprzedaży ziemi rolniczej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, do czasu wzrostu dochodów polskich rolników, pozwalających im na równi z rolnikami innych państw członkowskich Unii Europejskiej konkurować w nabywaniu ziemi rolniczej w Polsce.
1 maja 2016 roku kończy się okres ochronny na sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom, zapisany w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej. Od tej daty cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej będą mogli bez ograniczeń nabywać ziemię rolną w Polsce.
Tymczasem sytuacja dochodowa polskich rolników jest obecnie bardzo zła. Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że polscy rolnicy zarabiają średnio trzy razy mniej w porównaniu do rolników z Francji czy innych państw członkowskich UE. Tylko w dwóch regionach Norte e Centro (w Portugalii) i Abruzzo (we Włoszech) rolnicy mają dochody porównywalne do rolników z Polski, czyli mniej niż 10 tys. euro rocznie. Najwięcej w Europie zarabiają rocznie rolnicy z Danii - 49 tys. euro, Wielkiej Brytanii - 43 tys. euro i Luksemburga - 35 tys. euro.
Sytuacja ekonomiczna polskich rolników jest bardzo trudna, z wielu przyczyn, a ostatnio jeszcze się pogorszyła między innymi z powodu dotkliwych sankcji, nałożonych na produkty rolne z Unii Europejskiej przez Federację Rosyjską. Embargo to szczególnie dotkliwie uderza w Polskę.
W konsekwencji złej sytuacji ekonomicznej Polscy rolnicy nie mają szans w przetargach na nabywanie ziemi rolnej, pochodzącej z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.
W zasobach Agencji pozostaje jeszcze około 1,5 miliona hektarów ziemi rolnej. Można założyć, że przy niezmienionym stanie prawnym, po 1 maja 2016 r. będziemy mieli do czynienia z pojawieniem się wielu chętnych obcokrajowców na zakup ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Jednocześnie polskich rolników nadal nie będzie na to stać.
Z uwagi na interesy ekonomiczne państwa, ale też troskę o polskich rolników, którzy powinni mieć równe szanse w dostępie do państwowej ziemi rolnej w Polsce, wnioskodawcy projektu ustawy postulują, by sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych czasowo wstrzymać. Państwowa ziemia rolna powinna pozostawać nadal w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem zagospodarowania tej ziemi powinny być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy.
Wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej nie jest niezgodne ani z Konstytucja, ani z prawem Unii Europejskiej, Skarb Państwa jako właściciel ziemi nie ma obowiązku jej sprzedaży.
Ustawa niesie za sobą konsekwencje budżetowe w postaci utraty dochodów ze sprzedaży państwowej ziemi rolnej w kwocie około 2,5 miliarda złotych (w takiej kwocie zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży ziemi w 2015 roku), ale Skarb Państwa zachowa własność, którą będzie mógł zbyć w przyszłości w bardziej sprzyjających warunkach, zarówno dla państwa, jak i dla rolników.  
c. Ustawa o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami
Przedłożona ustawa ma na celu zniwelowanie znacznych różnic w pozycji handlowej pomiędzy dostawcami a sprzedawcami produktów spożywczych i rolnych.
Pomimo ciągłego zapewniania w miarę równych możliwości w relacjach handlowych pomiędzy sprzedawcami a dostawcami każdego zresztą towaru, niewątpliwie pozycja dostawców, w szczególności dostawców towarów spożywczych i rolnych jest dużo słabsza.
Rozbudowane wyspecjalizowane sieci handlowe wespół ze swoimi znacznymi możliwościami finansowymi, organizacyjnymi, marketingowymi oraz logistycznymi powodują, że działalność dostawców produktów rolnych i spożywczych jest mało efektywna i dla nich rzadko korzystna.
Potężne możliwości handlowe sprzedawców zwłaszcza połączonych w silne grupy kapitałowe mocno redukuje m.in. możliwości negocjacyjne i rozwoju drobnych dostawców produktów. W tej praktyce często spotyka się odgórne narzucanie pewnych zachowań czy wzorców ze strony sprzedawców w zamian za przyjęcie do sprzedaży towaru oferowanego przez dostawcę.
W efekcie sprzedawca wykorzystując swoją silną pozycje rynkową wielokrotnie zmusza dostawcę do podejmowania działań, które są sprzeczne z jego interesem, lecz ten te działania wypełnia bowiem nie ma innego wyjścia i chcąc zaoferować do sprzedaży w ogóle swój towar musi godzić się na mało dla niego efektywne warunki.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt, który określa jakie działania są sprzeczne z zaufaniem handlowym i wzajemnym szacunkiem partnerów handlowych  oraz prowadzą do znacznego wykorzystania silniejszej pozycji i możliwości handlowych przez sprzedawców.
Ustawa definiuje m.in. pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych, określa podmioty mogące dopuszczać się tego rodzaju negatywnych zachowań, podmioty, wobec których takie zachowania mogą być podejmowane oraz sformułowano w niej sankcje finansowe za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Natomiast w zakresie podmiotów administracji publicznej przeznaczonych do czuwania nad przestrzeganiem przepisów ustawy wskazano na Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W  projekcie ustawy przewidziano indywidualną ścieżkę proceduralną zawierającą czynności potrzebne od wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieuczciwych praktyk rynkowych po dalszą procedurę odwoławczą, która oparta jest o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (odwołania i zażalenia). Organem II instancji będzie Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W kwestii proceduralnej zastosowanie będą miały również odpowiednie przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (m.in. postępowanie dowodowe).

(zdjęcie z w polityce.pl)

Obywatele mają prawo wiedzieć

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat oznaczenia kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych. Europosłowie PiS wskazywali, że liczne skandale związane z żywnością niewiadomego pochodzenia pokazały, iż najwyższa pora na bardziej zdecydowane działania ze strony UE w sprawie znakowania żywności.
"Skoro oznaczamy kraj pochodzenia wina i ta informacja jest dla konsumentów niezwykle ważna, to dlaczego mamy nie określać miejsca pochodzenia mięsa i to zarówno tego nieprzetworzonego jak i tego przetworzonego?" - pytał podczas debaty Janusz Wojciechowski.
Europoseł PiS podkreślał znaczenie informowania konsumentów m.in. o tym, czy mięso pochodzi z kraju, w którym dopuszcza się ubój rytualny bądź czy jest to produkt modyfikowany genetycznie. Wskazał też na znaczenie "patriotyzmu konsumenckiego", do którego obywatele mają prawo.
Beata Gosiewska wskazywała, że obowiązkowe umieszczanie informacji o pochodzeniu mięsa przetworzonego a przede wszystkim systematyczna kontrola jakości żywności jest niezbędnym krokiem w celu odzyskania zaufania konsumentów po licznych skandalach związanych z produktami mięsnymi niewiadomego pochodzenia.
"Raport Komisji wskazuje na duży wzrost kosztów produkcji na skutek zmiany etykiet natomiast badania organizacji konsumenckich dowodzą, że koszty te nie wzrosną znacząco. W trosce o prawa i zdrowie obywateli Komisja Europejska powinna zaproponować w tej sprawie konkretne regulacje uwzględniające również minimalizację dodatkowych obciążeń finansowych" - mówiła europosłanka PiS.
Zbigniew Kuźmiuk przypomniał, że w kwietniu br. zacznie obowiązywać przepis o obligatoryjnym oznaczaniu kraju pochodzenia mięsa nieprzetworzonego. Zaznaczył, że taka sama zasada powinna dotyczyć mięsa przetworzonego, wykorzystywanego jako składnik innych produktów.
"Konieczna jest także skuteczna kontrola wprowadzonych przepisów, aby przedsiębiorstwa używające w swych produktach mięsa zdawały sobie sprawę, że każde złamanie tych uregulowań spotka się z natychmiastową stosowną reakcją instytucji kontrolnych" - podkreślił Zbigniew Kuźmiuk.

Prośba o pomoc

Szanowni Państwo.


Pani Dorota Paprocka to osoba, którą szanuję i cenię od lat.
Wiem, że w tak trudnych sytuacjach cenna jest każda nawet najdrobniejsza pomoc, również ta finansowa.
Dlatego też zwracam się do Państwa z osobistą prośbą o wsparcie, za które (nawet te najdrobniejsze) z góry bardzo dziękuję.

Beata Gosiewska

W obronie życia poczętego

Z początkiem 2015 r. Komisja Europejska zdecydowała, że środek sprzedawany pod nazwą ellaOne, stosowany jako tzw. antykoncepcja awaryjna, może być dostępny w krajach UE bez recepty. Ostateczna decyzja, czy zezwolić na sprzedawanie tego produktu u siebie bez recepty, należała do władz krajów członkowskich.

I tu przykra niespodzianka, mimo kontrowersyjności tej decyzji KE polskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że pigułki będzie można sprzedawać w kraju bez recepty.

Właśnie w tej sprawie grupa posłów EKR skierowała pytanie do Komisji Europejskiej.

W dobrym konserwatywnym towarzystwie

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim.

152 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Oni walczyli o wolną Polskę.
W 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pamiętajmy o bohaterach.

Oświadczenie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim

Oświadczenie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim odnośnie do sytuacji polskiego górnictwa i polityk klimatyczno-energetycznych UE

W obronie polskiego górnictwa

Dziś w Strasburgu gościliśmy delegacje protestujących górników. Jednym z gości PE był Kazimierz Grajcarek - przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ”S”. Na zorganizowanym briefingu mówiliśmy o przyczynach trwającego protestu górników i obojętności polskiego rządu wobec protestujących. Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie katastrofalną wręcz sytuacją polskiego górnictwa. Sytuacją, za którą całkowitą odpowiedzialność ponosi rząd PO-PSL, który przez 8 lat sprawowania władzy nie potrafił zrestrukturyzować tego sektora gospodarki. Powstrzymaniu upadku górnictwa nie sprzyja również prowadzona przez ten rząd szkodliwa dla naszego kraju polityka klimatyczno-energetyczna.

Głosowanie w sprawie możliwości zakazu upraw GMO przez państwa członkowskie

Dziś Posłowie przyjęli nowe przepisy, które dają państwom członkowskim prawo do ograniczenia lub zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium nawet, jeśli ich uprawa jest dozwolona na poziomie UE. Parlament i Rada doszły do porozumienia w tej sprawie w grudniu. Projekt został złożony w 2010 roku, ale przez cztery lata był zablokowany z powodu sporu między zwolennikami i przeciwnikami GMO w państwach członkowskich. (http://www.europarl.europa.eu/)
To niewątpliwie ruch w dobrą stronę, ale tylko całkowity zakaz tych upraw na terenie UE gwarantuje skuteczną walkę ze szkodliwym działaniem GMO. O tym właśnie mówiłam w swoim wystąpieniu na sesji w Strasburgu:
"Genetycznie Modyfikowane Uprawy stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, środowiska oraz dobrostanu roślin i zwierząt. Ich szkodliwe działanie widać już w Stanach Zjednoczonych. Teraz amerykańskie firmy szukają nowych rynków zbytu m.in w Europie zagrażając zdrowiu naszych obywateli. To właśnie takie firmy oraz powiązani z nimi politycy agresywnie lobbują na rzecz GMO.
Ubolewam nad tym, że UE nie wprowadziła całkowitego zakazu tych upraw na swoim terenie. Jest to jedyne rozwiązanie, które gwarantuje skuteczną walkę ze szkodliwym działaniem GMO. Wypracowane porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady jest dalekie od ideału, ale daje ono narzędzie rządom Państw Członkowskich do wprowadzenia zakazu na swoich terytoriach. Temat genetycznie modyfikowanych upraw powinien być przedmiotem prac Komisji Rolnictwa. Jestem zaskoczona i jednocześnie rozczarowana, że nasza Komisja nie została komisją wiodącą w tak ważnej dla rolnictwa kwestii jak GMO. Nasi obywatele nie chcą takiej żywności, dlatego politycy powinni wsłuchać się w głos społeczeństwa i zabronić tych upraw. Oczekuję od polskiego rządu wprowadzenia takiego zakazu jak najszybciej."

Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja

Bardzo ciekawy wywiad Jarosława Kaczyńskiego w Radiu Maryja. Szef PiS był gościem „Rozmów Niedokończonych”, w których odpowiadał na pytania ojca prowadzącego oraz słuchaczy.

Poruszono wiele bardzo istotnych problemów naszego kraju. Szczerze i jasno Prezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał na zadawane trudne pytania.

Warto wracać do tej audycji.

Jarosław Kaczyński - TV Trwam. Dlaczego musieliśmy płynąć w głównym nurcie

Jarosław Kaczyński - Radio Maryja. Państwo Polskie musi istnieć nie tylko teoretycznie

Radio Maryja. Demokracja i wolność w Polsce - część 1

Radio Maryja. Demokracja i wolność w Polsce - część 1

Spotkanie opłatkowe Świętokrzyskiej "Solidarności"

W dobrym towarzystwie...

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!
NIECH TEN 2015 ROK BĘDZIE DLA PAŃSTWA ROKIEM SPEŁNIONYCH MARZEŃ, ZREALIZOWANYCH PLANÓW, ROKIEM PEŁNYM MIŁOŚCI I CIEPŁA!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Podnieś rękę, Boże Dziecię. Błogosław Ojczyznę Miłą. W dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami – te słowa, jednej z najpiękniejszych polskich kolęd napisał Franciszek Karpiński.

Pisał je w momencie szczególnym. W przededniu upadku I Rzeczpospolitej. Kolęda towarzyszyła naszym przodkom w najtrudniejszych chwilach naszej Ojczyzny.

Śpiewano ją na ziemiach wszystkich trzech zaborów, mieli ją na ustach zesłańcy na Syberii. Potem także więźniowie niemieckich obozów i sowieckich łagrów. Kolęda dawała nadzieję w czasach stalinowskich, czy trudnym okresie stanu wojennego.

Przy wigilijnym stole śpiewana jest również dziś, w niepodległej i wolnej Ojczyźnie.

 Szanowni Państwo.

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku. Czas, w którym spotykamy się z rodziną, z ludźmi nam najbliższymi. To także moment, w którym stajemy się dla siebie lepsi, życzliwsi. To czas, w którym wspominamy bliskich i znajomych, których nie ma już wśród nas.

Od kilku miesięcy mam zaszczyt reprezentować Państwa w Parlamencie Europejskim.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego i małopolskiego łaski narodzonego Syna Bożego, spokojnych, radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, wspaniałej atmosfery przy wigilijnym stole, a także wszelkiej pomyślności w nowym, 2015 roku.

Niech, jak pisał Franciszek Karpiński, wsparcie Bożego Dziecięcia obejmie wszystkie małopolskie i świętokrzyskie wioski z miastami.

13 grudnia 2014

33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
Pamiętamy [*]

W obronie producentów polskiej żywności

Pomimo wysokiej jakości polskiej żywności, od kilku lat władze czeskie prowadzą działania, które prowadzą do dyskryminacji polskich produktów na tamtejszym rynku. Działania te łamią jedną z czterech fundamentalnych wolności, na których opiera się UE - swobodę przepływu towarów.

Właśnie w tej sprawie skierowaliśmy pytania do Komisji.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nasze prawa będą łamane a nasi producenci żywności dyskryminowani.

 

Wysłuchanie w PE

Parlament Europejski to ważne forum dla przedstawienia istnego morza nieprawidłowości, które miały miejsce w trakcie wyborów samorządowych w Polsce.
Jesteśmy członkiem UE, krajem o wielkich tradycjach demokratycznych, który nie może sobie pozwolić na łamanie demokratycznych procedur czy mówiąc wprost akceptowanie fałszerstw. Transparentność i uczciwość to podstawa demokratycznych wyborów a te zasady zostały złamane 16 listopada br.

Czytaj więcej...

Wysłuchanie publiczne

Pragnę poinformować, że relacja z jutrzejszego wysłuchania będzie dostępna w Internecie pod następującym adresem:

http://eventstream.streamovations.be/

Telewizja Republika obiecała nam transmisję na żywo.

(za Press Officer ECR Group)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
... ... ...
2018  Beata Gosiewska - Poseł do PE